Afkorting FTP | Betekenis FTP

Afkorting FTP | Betekenis FTP

De afkorting FTP heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting FTP is File Transfer Protocol