Afkorting CBV | Betekenis CBV

Afkorting CBV | Betekenis CBV

De afkorting CBV heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting CBV is Coaches Betaald Voetbal